We have noticed that you are shopping from the USWould you like to switch to our US Shopping experience?
Fallback Image
Algemene Voorwaarden (Carrera Club)
I. Toepassingsgebied en wijzigingen in de Algemene Voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van

 

Carrera Speelgoed GmbH

Rennbahn Alleea 1

5412 Puch bei Salzburg

Oostenrijk

Algemeen directeur: Stefan Krings

Telefoonnummer: +4366288921333

Faxnummer: +4366288921510

E-mail: shop@carrera-toys.com

 

(hierna "Carrera/wij" genoemd),

die in verband met de Carrera Club worden verstrekt aan klanten (hierna "klant/clublid" genoemd), evenals voor het gebruik van het clubgedeelte op onze website.  

 

2. Clubleden in de zin van

deze algemene voorwaarden zijn consumenten in de zin van § 13 BGB. In dit geval is het clublid een consument, voor zover het doel van de bestelde leveringen en diensten niet hoofdzakelijk kan worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

 

3. Carrera behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen in geval van wijzigingen in marktomstandigheden, wijzigingen in de rechtspositie of uitspraken van de hoogste rechter, zelfs binnen een bestaande contractuele relatie. Het Clublid wordt ten minste zes (6) weken voordat de wijzigingen van kracht worden via e-mail op de hoogte gebracht van geplande wijzigingen. In deze e-mail worden de wijzigingen in de vorige contractuele voorschriften geïdentificeerd en, indien nodig, aanvullend toegelicht. Binnen zes (6) weken na ontvangst van voormelde e-mail kan het Clublid bezwaar maken tegen de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden. Indien het clublid geen of niet tijdig bezwaar maakt tegen de wijzigingen, wordt zijn instemming met de gewijzigde algemene voorwaarden geacht te zijn gegeven en worden de wijzigingen geacht effectief te zijn overeengekomen. Het clublid zal afzonderlijk op de hoogte worden gebracht van dit rechtsgevolg in verband met de geplande wijzigingen.

II. Verwerving/duur van het clublidmaatschap

1. Het gebruik van de Carrera Club vereist de aankoop van een clublidmaatschap. De klant heeft de mogelijkheid om een overeenkomstig clublidmaatschap te selecteren in de online shop van Carrera. Het bestelproces wordt uitgevoerd in overeenstemming met para. 3 van de algemene voorwaarden van de online shop. Niettegenstaande sec. 5 van de Algemene Voorwaarden van de Online Shop, echter, alleen de volgende betaalmethoden zijn beschikbaar voor de klant voor de betaling van de prijs van het clublidmaatschap: creditcard, Klarna evenals cadeau- en promotievouchers.

 

2. Het contract voor clublidmaatschap (hierna "clublidmaatschap" genoemd) wordt in eerste instantie gesloten met een looptijd van twaalf (12) maanden. Vervolgens wordt het clublidmaatschap automatisch verlengd voor onbepaalde tijd.

 

3. Het clublidmaatschap

kan op elk moment binnen het eerste jaar van het lidmaatschap worden opgezegd door opzegtermijn via de opzegknop op de website, zodat het clublidmaatschap aan het einde van de twaalf (12) maanden eindigt. Als het clublidmaatschap voor onbepaalde tijd is verlengd, kan het clublid het contract op elk moment beëindigen met een opzegtermijn van één (1) maand.

 

4. Carrera kan het Clublidmaatschap per e-mail aan het Clublid opzeggen binnen dezelfde opzegtermijnen als in het vorige lid.

 

5. Als het

clublidmaatschap eindigt, profiteert het gebruik van het ledenaccount en de clubvoordelen (vgl. III) is niet meer mogelijk.

III. Reikwijdte van het clublidmaatschap

1. Clublidmaatschap omvat, maar is niet beperkt tot, de volgende diensten, functionaliteiten en voordelen voor clubleden:

         · Gebruik van het clubgedeelte

         · Toegang tot exclusieve producten en speciale modellen voor clubleden in de online shop

         · Prijsvoordelen voor de online shop

         · Eigen nieuwsbrief van de club

         · Jaarlijks clubevenement

 

2. De exclusieve speciale modellen voor de Carrera Club worden eenmaal per jaar uitgebracht (afhankelijk van beschikbaarheid) en kunnen worden besteld via de Carrera online shop. De voorwaarde voor de aankoop van een speciaal model is een clublidmaatschap dat bestaat op het moment van de release van het speciale model. Tenzij anders bepaald in deze algemene voorwaarden, zijn de bepalingen van de algemene voorwaarden van de online shop van toepassing op het bestelproces of de aankoop van de speciale modellen en andere exclusieve producten voor clubleden.

 

3. Als het clublid prijsvoordelen voor de online shop ontvangt in de vorm van promotievouchers, zijn de bepalingen in artikel 6 e.v. van de algemene voorwaarden van de online shop.

IV. Prijs van het clublidmaatschap

1. De prijs van het clublidmaatschap staat vermeld op de website van Carrera en is inclusief de toepasselijke wettelijke belasting over de toegevoegde waarde.

 

2. Bij aankoop van het clublidmaatschap heeft de klant de mogelijkheid om te kiezen tussen een jaarlijkse en een maandelijkse incasso. De duur van het clublidmaatschap volgens para. II.2 blijft onaangetast.

 

3. Carrera behoudt zich het recht voor om prijswijzigingen door te voeren (zowel prijsverlagingen als prijsverhogingen), die kunnen optreden als gevolg van onder meer wijzigingen in loon- en materiaalkosten, belastingen en hogere uitgaven voor productverbeteringen. Stijgingen van bovengenoemde kosten leiden alleen tot een prijsstijging als deze niet worden gecompenseerd door dalende kosten in een ander gebied. Hetzelfde geldt dus voor een prijsverlaging. Carrera zal de timing van de prijswijziging zo kiezen dat kostenreducties minstens dezelfde prijsimpact hebben als kostenstijgingen. Carrera zal het Clublid drie (3) weken voordat de prijswijziging van kracht wordt in tekstvorm op de hoogte stellen van prijswijzigingen. In het geval van een prijswijziging heeft het clublid het recht om het clublidmaatschap in tekstvorm zonder kennisgeving te beëindigen op het moment dat de wijziging van kracht wordt. Het clublid wordt hiervan op de hoogte gebracht als onderdeel van de kennisgeving van de prijswijziging. Voor het overige blijft § 315 BGB onaangetast.

V. Gebruiksvoorwaarden voor de Club Area

Om het clubgedeelte te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om een ledenaccount aan te maken. Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het ledenaccount wordt verwezen naar het privacybeleid van Carrera. Zodra de registratie als clublid heeft plaatsgevonden, heeft het clublid via onze website toegang tot het clubgedeelte. De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het clubgedeelte.

1. Toegang/beschikbaarheid/wijzigingen in functionaliteiten

 

1.1              Carrera zal zich inspannen om het clubterrein zonder onderbreking beschikbaar te houden. Hier bestaat echter geen recht op.

 

1.2              Het tot stand brengen en beschikbaar stellen van de dataverbinding maakt geen deel uit van het clublidmaatschap. Het clublid is dus als enige verantwoordelijk voor de selectie en functionaliteit van zijn gegevensverbinding, inclusief de transmissiepaden. Carrera heeft geen invloed op de aansluitkosten.

 

1.3              Zonder afbreuk te doen aan de uitoefening van andere rechten, heeft Carrera het recht om het clublid op elk moment de toegang tot het clubgedeelte te ontzeggen en te beëindigen in overeenstemming met para. V.7 als het clublid de gebruiksvoorwaarden schendt.

 

1.4              Carrera is gerechtigd wijzigingen aan te brengen in het clubgedeelte indien dit noodzakelijk is om zich aan te passen aan een nieuwe technische omgeving, een groter aantal gebruikers, om de bruikbaarheid te verbeteren of om andere belangrijke operationele redenen.

 

2. Omvang van de diensten

 

In het kader van het gebruik van het clubgedeelte zijn met name de volgende functionaliteiten beschikbaar:

         · Communicatie met andere clubleden in het forum via chat, foto's en video's

         · Testrapporten etc.

 

3. Basistaken van het clublid

 

Ii.               

 

1.  

 

Arabisch cijfer.  

 

3.  

 

3.1              Het clublid is verplicht het clubterrein te gebruiken in overeenstemming met dit lid. V en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 

3.2              Bij het gebruik van een wachtwoord moeten passende beveiligingsmaatregelen in acht worden genomen. Een wachtwoord moet bijvoorbeeld minstens 8 tekens lang zijn en, indien mogelijk, altijd bestaan uit een combinatie van letters in hoofdletters en kleine letters, cijfers en speciale tekens. In dit opzicht zijn triviale wachtwoorden zoals "ABC" of toetsenbordsequenties (bijv. "qwert" of "asdfgh"), allerlei namen (bijv. vrienden, kennissen, collega's, familieleden, huisdieren), stads- en gebouwnamen, stripfiguren, automerken, kentekenplaten, termen, geboortedata, telefoonnummers, veelvoorkomende afkortingen, enz. problematisch.

 

3.3              Het clublid is verplicht om waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken die tijdens de registratie en in het ledenaccount is verstrekt en deze te allen tijde up-to-date te houden. Als er een wijziging is in de gegevens die tijdens de gebruiksperiode zijn verstrekt, zal het clublid deze onmiddellijk bijwerken in de persoonlijke instellingen van het ledenaccount.

 

3.4              Inloggegevens dienen strikt vertrouwelijk te worden behandeld. Als er toch een overdracht heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld om in geval van nood toegang tot bepaalde databases door derden mogelijk te maken, moet het wachtwoord onmiddellijk worden gewijzigd. Bovendien moet Carrera onmiddellijk op de hoogte worden gebracht zodra en als er aanwijzingen zijn van dreigend of reeds bestaand misbruik van het wachtwoord om een toegangsblokkering te initiëren met daaropvolgende opslag van een nieuw wachtwoord. Voor uw eigen veiligheid is het verboden om wachtwoorden die al zijn gebruikt opnieuw te gebruiken.

 

4. Verboden handelingen

 

4.  

 

4.1              Het clublid verbindt zich ertoe geen activiteiten aan te bieden in het kader van het gebruik van het clubgedeelte of om inhoud te plaatsen, te verspreiden of uit te voeren die in strijd is met wettelijke verboden, algemeen fatsoen, de rechten van derden en / of de hieronder vermelde voorschriften.

 

4.2              Verboden activiteiten/inhoud zijn in het bijzonder:

         · die op het gebied van "erotiek" of "pornografie";

         Diensten die in strijd zijn met de voorschriften voor bescherming tegen zwartwerk, zoals de Wet ter bestrijding van zwartwerk en illegale arbeid (SchwarzArbG), de Wet op de jeugdbescherming of de regelgeving inzake gegevensbescherming;

         · het aanbieden of adverteren van diensten die niet in overeenstemming zijn met de geest en het doel van het clubgebied of die niet vooraf zijn overeengekomen met en goedgekeurd door Carrera.

 

4.3              Bovendien is het het Clublid verboden het volgende te doen:

         · de verspreiding van virussen, Trojaanse paarden en andere schadelijke bestanden;

         · om toegang te verkrijgen en/of te gebruiken tot gegevens die niet voor hem bestemd zijn of die speciaal zijn beveiligd tegen ongeoorloofde toegang door de toegangsbeveiliging te omzeilen;

         · het verzenden van ongewenste of spammails en kettingbrieven;

         de verspreiding van ontuchtige, beledigende, seksueel expliciete, obscene of lasterlijke inhoud of communicatie, evenals dergelijke inhoud of communicatie die racisme, fanatisme, haat, fysiek geweld of illegale handelingen (in elk geval expliciet of impliciet) bevordert of ondersteunt;

het lastigvallen van andere clubleden,

bijvoorbeeld door het leggen van meerdere persoonlijke contacten zonder of in strijd met de reactie van andere clubleden, evenals het promoten of ondersteunen van dergelijke intimidatie;        

         het vragen van andere clubleden om wachtwoorden of persoonlijke informatie bekend te maken voor commerciële of onwettige doeleinden;

         · de distributie en/of openbare reproductie van inhoud die beschikbaar is in het clubgedeelte, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan door de respectieve auteur of dit niet uitdrukkelijk is voorzien in overeenstemming met de betekenis en het doel van de functionaliteit van het clubgedeelte.

 

4.4              Het is het Club-lid ook verboden om enige actie te ondernemen die de goede werking van het Club-gebied kan schaden, in het bijzonder om de systemen van het netwerk overmatig te belasten.

 

4.5              Indien het clublid zich bewust wordt van een illegale, beledigende, in strijd met de gebruikersrelatie of anderszins ongeoorloofd gebruik van de clubruimte, is het clublid verplicht contact op te nemen met Carrera. Carrera zal dan het proces evalueren en, indien nodig, passende stappen ondernemen.

 

4.6              Indien er een vermoeden bestaat van illegale of criminele handelingen, is Carrera gerechtigd en zo nodig ook verplicht om de activiteiten van het clublid te controleren en, indien nodig, passende juridische stappen te ondernemen. Dit kan ook het doorverwijzen van een zaak naar het openbaar ministerie omvatten.

 

5. Inhoud verstrekt door het Club-lid

 

5.  

 

5.1              Het clublid is volledig verantwoordelijk voor de inhoud die hij plaatst. Carrera controleert de inhoud niet op volledigheid, juistheid, wettigheid, tijdigheid, kwaliteit en geschiktheid voor een bepaald doel.

 

5.2              Het clublid verbindt zich ertoe geen inhoud openbaar toegankelijk te maken binnen het clubgedeelte die een schending van het mededingingsrecht of een schending van relevante professionele voorschriften vormt of die de rechten van derden schendt, zoals handelsmerkrechten, auteursrechten en aanvullende auteursrechten, titelbeschermingsrechten of persoonlijke rechten, evenals alleen dergelijke inhoud openbaar op het specifieke gebruik waarvan het clublid een exclusief recht heeft of anderszins gerechtigd is (bijvoorbeeld door middel van een licentie of toestemming van de rechthebbende).

 

5.3              Carrera behoudt zich het recht voor om de specifieke inbreukmakende inhoud tijdelijk van het profiel te verwijderen in het geval van een indicatie van mogelijke schendingen van de wet veroorzaakt door het clublid of in het geval van aanwijzingen die wijzen op een overtreding van de wet en vervolgens om de feitelijke en juridische situatie met betrekking tot de vermeende overtreding te onderzoeken (Notice-and-takedown-procedure). Als onderdeel van de verkenning zal het clublid samenwerken met Carrera om zo snel mogelijk duidelijkheid mogelijk te maken. Carrera zal echter rekening houden met de legitieme belangen van het clublid en de mildste middelen kiezen om zich tegen de overtreding te verdedigen.

 

5.4              In het geval van duidelijke en ernstige overtredingen, heeft Carrera het recht om de inbreukmakende inhoud onmiddellijk en permanent van het profiel van het Club-lid te verwijderen. Carrera zal het clublid op de hoogte brengen van de goedkeuring van dergelijke maatregelen.

 

6. Gebruiksrecht

 

6.  

 

6.1              Het clublid krijgt een niet-exclusief (eenvoudig), niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar recht om het clubgedeelte te gebruiken, beperkt tot de duur van de respectieve contractuele relatie. Het clubgedeelte mag alleen worden gebruikt in het beoogde scala aan functies in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden.

 

6.2              In het bijzonder is het het clublid niet toegestaan om tegen betaling of kosteloos toegang te verlenen tot het clubgedeelte aan derden of om het clubgedeelte op enige andere wijze commercieel te exploiteren. Er mogen immers geen rechten op het clubterrein worden verhuurd, verhuurd of anderszins worden overgedragen.

 

6.3              Het Club-lid heeft alleen het recht om de inhoud die beschikbaar is in het Club-gebied online te openen en weer te geven voor persoonlijke doeleinden tijdens het gebruik van de Club-ruimte. Het is het clublid niet toegestaan om inhoud geheel of gedeeltelijk te bewerken, presenteren, openbaar te maken, te publiceren of te verspreiden, tenzij dergelijk gebruik uitdrukkelijk is toegestaan in het kader van deze Gebruiksvoorwaarden of opzettelijk mogelijk wordt gemaakt door een speciale functionaliteit binnen het clubgedeelte (bijvoorbeeld door middel van een downloadknop).

 

7.

 

Ik.             

 

1.  

 

Arabisch cijfer.  

 

3.  

 

4.  

 

5.  

 

6.  

 

7.  

 

7.1              Carrera heeft het recht om het profiel van het Clublid tijdelijk of permanent te blokkeren, voor zover en zodra er concrete aanwijzingen zijn van een schending van de in para. V.4 en V.5 gereguleerde verboden en inhoudsbeperkingen en/of toepasselijke wettelijke normen en/of deze Gebruiksvoorwaarden bestaan. Bij het nemen van een beslissing over een blokkering zal Carrera terdege rekening houden met de legitieme belangen van het clublid.

 

7.2              Carrera zal het Club-lid van tevoren op de hoogte stellen van elke voorgenomen blokkering per e-mail, met vermelding van de reden, en het Club-lid de gelegenheid geven om commentaar te geven op de kwestie. Na de tegenverklaring van het clublid zal Carrera de definitieve beslissing nemen over een eventuele schorsing en het clublid per e-mail op de hoogte stellen van het resultaat.

 

7.3              In het geval van slechts tijdelijke opschorting, zal Carrera het profiel van het Club-lid herstellen na het verstrijken van een noodzakelijke en redelijke blokkeringsperiode en het Club-lid hiervan per e-mail op de hoogte stellen.

 

7.4              In geval van permanente blokkering is het niet mogelijk om het profiel opnieuw te activeren. Permanent verbannen clubleden zijn permanent uitgesloten van het gebruik van het clubgedeelte en mogen zich niet opnieuw registreren.

VI. Herroepingsrecht met betrekking tot clublidmaatschap

1. De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting voor consumentengeschillen, dat toegankelijk is via de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

2. Ons e-mailadres is: carreraclub@carrera-toys.com   

 

3. Carrera is niet verplicht of bereid om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures bij een consumentenarbitragecommissie.

VII. Aansprakelijkheid

Op overeenkomsten tussen Carrera en het clublid is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Deze rechtskeuze heeft echter niet tot gevolg dat het clublid de bescherming wordt ontnomen van de dwingende bepalingen van het recht van de staat waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft.

 

Vanaf maart 2023

VIII. Gegevensbescherming

1. Het voldoet aan de kwaliteitsnormen van Carrera om verantwoord om te gaan met de persoonsgegevens van clubleden. De persoonsgegevens die worden verwerkt in verband met de registratie als clublid en het gebruik van de beschikbare diensten worden daarom alleen verzameld, opgeslagen en verwerkt door Carrera voor zover nodig voor de levering van diensten in overeenstemming met het gebruik en toegestaan door wettelijke voorschriften of wettelijk bevolen. Carrera zal de persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming behandelen en zal deze niet doorgeven aan derden. Details zijn te vinden in het privacybeleid (zie website).

 

2. Houd er rekening mee dat u verantwoordelijk bent voor de inhoud van uw communicatie. Neem in dit verband altijd de wettelijke bepalingen in acht, in het bijzonder met betrekking tot de verwerking van speciale categorieën persoonsgegevens en de schending van de vertrouwelijkheid van het woord § 201 StGB en privégeheimen volgens § 203 StGB.

 

3. Het clublid is zich ervan bewust dat de inhoud op het forum beschikbaar is voor andere geautoriseerde clubleden.

IX. Geschillenbeslechting

1. De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting voor consumentengeschillen, dat toegankelijk is via de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

2. Ons e-mailadres is: carreraclub@carrera-toys.com   

3. Carrera is niet verplicht of bereid om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures bij een consumentenarbitragecommissie.

IX. Geschillenbeslechting

Op overeenkomsten tussen Carrera en het clublid is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Deze rechtskeuze heeft echter niet tot gevolg dat het clublid de bescherming wordt ontnomen van de dwingende bepalingen van het recht van de staat waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft.

 

Vanaf maart 2023