Informacje prawne

Zasady korzystania z witryny
Wszelkie treści naszej witryny internetowej chronione są prawem autorskim. Zezwalamy na korzystanie z zamieszczonych na niej materiałów wyłącznie w celach prywatnych, niekomercyjnych z wyjątkiem ich upublicznienia (strony internetowe etc.). Jakiekolwiek inne wykorzystanie tych materiałów niezależnie od formy ich wykorzystania, do celów upublicznienia bądź komercyjnych wymaga wcześniejszej pisemnej zgody ze strony STADLBAUER MARKETING + VERTRIEB GMBH. W przypadku zgodnego z prawem wykorzystania treści strony obowiązkowym jest umieszczenie oznaczenia autorstwa firmy STADLBAUER MARKETING + VERTRIEB GMBH. Wykorzystane treści nie mogą być w jakikolwiek sposób zmieniane, w szczególności niedozwolone jest dokonywanie zmian chronionego prawem autorskim dzieła jako takiego, stosowanie skrótów tytułów lub oznaczenia autorstwa, dodawania informacji oraz dokonywanie innych zmian i tłumaczeń. Niedotrzymanie powyższych zasad korzystania uprawnia STADLBAUER MARKETING + VERTRIEB GMBH do wysunięcia roszczeń o zaniechanie, bądź usunięcia stanu naruszenia, jak również roszczeń o uiszczenie odpowiedniej sumy pieniężnej i o odszkodowanie oraz wydanie uzyskanych korzyści.

Ochrona prywatności
Użytkownicy witryny wyrażają zgodę na przetwarzanie i korzystanie z zebranych w trakcie rejestracji danych osobowych w celu opracowania ich zapytania. Zgoda ta może zostać w każdej chwili przez użytkownika wycofana. Dane użytkownika traktowane są przez firmę STADLBAUER MARKETING + VERTRIEB GMBH w sposób poufny i zgodny z przeznaczeniem, na które użytkownik wyraził zgodę. Dane te nie będą odsprzedane, wypożyczone lub w inny sposób udostępnione osobom trzecim.

Internet
Na stronach naszych serwisów znajdują się hiperłącza (tzw. linki) prowadzące do innych stron internetowych, nie związanych z firmą Stadlbauer. STADLBAUER MARKETING + VERTRIEB GMBH nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące się na stronach tych serwisów. Serwisy te zostały poddane weryfikacji odnośnie zawartości niezgodnych z prawem treści w momencie ich pierwszej integracji w naszym serwisie. Dopiero wówczas gdy treści takie zostaną przez nas stwierdzone, bądź zostaniemy o nich poinformowani link zostanie usunięty, o ile jest to uzasadnione i możliwe pod względem technicznym.
Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy technologie "Cookies" i Session Management w celu ułatwienia korzystania z naszej oferty online. Nasze cookies nie zawierają żadnych informacji o charakterze prywatnym, ani adresu e-mail użytkownika, ani jego nazwiska.
 
User profiles / Tracking
This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. (“Google”). Google Analytics uses “cookies”, which are text files placed on your computer, to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States.
In case IP-anonymisation is activated on this website, your IP address will be truncated within the area of Member States of the European Union or other parties to the Agreement on the European Economic Area. Only in exceptional cases the whole IP address will be first transfered to a Google server in the USA and truncated there. The IP-anonymisation is active on this website.
Google will use this information on behalf of the operator of this website for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing them other services relating to website activity and internet usage.
The IP-address, that your Browser conveys within the scope of Google Analytics, will not be associated with any other data held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of this website. You can also opt-out from being tracked by Google Analytics with effect for the future by downloading and installing Google Analytics Opt-out Browser Addon for your current web browser: http://tools.google.com/.
Dezaktywować Google Analytics

Rękojmia/Roszczenia odszkodowawcze
Informacje umieszczone na naszych stronach internetowych zostały przez nas bardzo starannie dobrane. STADLBAUER MARKETING + VERTRIEB GMBH nie ponosi jednak odpowiedzialności za ewentualne braki, nieścisłości lub przydatność informacji zamieszczonych na stronie do wykorzystania ich w określonym celu. Użytkownik korzysta z zamieszczonych w naszym serwisie informacji na własne ryzyko. Roszczenia odszkodowawcze niezależnie od podstawy prawnej wysuwane wobec STADLBAUER MARKETING + VERTRIEB GMBH ograniczają się do roszczeń z tytułu winy umyślnej i rażącego niedbalstwa. Odpowiedzialność cywilna za szkody majątkowe i będące następstwem zastosowania wadliwego produktu jest całkowicie wykluczona.

Prawo właściwe
Niniejsze warunki i zasady podlegają prawu austriackiemu.
Akceptuję warunki korzystania z niniejszego serwisu wraz z postanowieniami odnośnie ochrony danych osobowych.